Go itse ka rona

Didirisiwa tsa metlhale ee mesha go rotloetsa badiri ba dipatlisiso ba basha.

Re bo mang

Surveyfiesta® ke khamphane ee dirang le tsa Ditshekatsheko le go potiela ga Mmaraka, le go tlhofofatsa go kgobokanngwa ga dikitso le dipego tsa tshedimosetso ya mmaraka. Re itlamile go go nolofaletsa tiro ya go dira ditshekatsheko tsa mmaraka pele o ka simolola kgwebo ka tiriso ya maranyane a inthanete. Re go fa thulaganyo ee kgetlhegileng ya maranyane ee go thusang go nna le kemedi ee bonalang mo phadisanong ya boleng jwa mafatshe-fatshe.

Re go fa ditirelo tsa tlhwatlhwa tse di ka thusang baji-bareki go tswelela, go gola go nna le lesedi le go ithuta.

E re ka re le nngwe ya dikhamphane tse di di gogang kwa pele mo ditirelong tsa dipatlisiso tsa maranyane mo mafatshe-fatsheng, re fa baji-bareki sebaka sa go itlhophela ikwadiso e ba e batlang e akaretsa tekeletso ya mahala le mananeo a silver le gold. Mananeo a rona a diretswe go fa botlhe sebaka sa go bona ditirelo tse di tsamaelanang le madi a bone le se ba se tlhokang. Go itse le go feta ka ditirelo tsa rona, tlhopha tema ya ditlharabololo tsa go dira kgwebo tse di tlhabologileng.  

Go goga kgolo ee tlhabologileng mo madirelong otlhe

Surveyfiesta® ke nngwe ya dikhamphane tse di di eteletseng pele mo lenaneong la go dira dipatlisiso mo mafatsheng, mme se se fa badirisi sebaka sa go itlhophela lenaneo le ba eletsang go le dirisa. Mananeo a rona a direletswe go thusa modirisi wa lone go a amogela ka tlhwatlhwa ee lekanyeditsweng madi a modirisi aa kgonang le ditirelo tse a di tlhokang.

Ditshekatsheko tsa Mmaraka
Re thusa makalana go tsaya ditshweetso tse di maleba tse di itepatepantseng le ditshedimosetso tse a di kgobokantseng ka tiriso ya maranyane aa boleng jo bo kwa godimo a dipatlisiso.

Thuto le ithuthuntsho
Re bereka lle Makalana a thuto go rotloetsa ba ba dirang ditshekatsheko ka go ba fa sebaka sa go dirisa thulaganyo ya Surveyfiesta®, gammogo le ditsetlana Tse dingwe Tse di logeletsweng segolo bogolo go tlamela lenaneo la rona la thuto.


Tsa botsogo le Puso
Ere jaaka tikologo ya melawana e gagamaditswe, re eme nokeng Makalana aa amegileng go a thusa ka ditshekatsheko tse di maleba go tlhomamisa gore melawana e salwa morago ka thotoetso ya mafaratlhatlha a mananeo a rona.

Tsa Madi le polokelo, pabalesego ya Madi le Banka
Ere ka phadisano ele ee mashetla mo mhameng wa go fa ditirelo, go maleba gore Makalana a nne kelotlhoko mo go itseng tsotlhe tse Baji-bareki ba di buang ka dithoto le ditirelo tsa one. Mananeo a rona a rotloetsa mhama wa go ntsha ditirelo go kgobokanya le go Seka-seka megopolo le dikitso tsotlhe ka tshesimosetso ya Maitemogelo a Baji-bareki.

Re thusa dikete-kete tsa dikgwebo go emelelana le go tsaya ditshwetso tse di maleba.

Go tlhabolola Metlhale go dira ditshekatsheko tsa Mmaraka.

Ikwadise/Itshupe o tsene/Bula Account