Ditlharabololo tsa go dira kgwebo tse di tlhabologileng

Go rotloetsa kgolo ka metlhale ee mesha ya dipatlisiso tsa ditlharabololo tse di tlhabolotsweng.

Ditshekatsheko tsa mmaraka

Metlhale ya rona ya go dira ditshekatsheko tsa Mmaraka kgotsa dipatlisiso tsa Cha-Ching® di akaretsa dipatlisiso tse di duelelwang. Re thusa ba ba dirang ditshekatsheko gammogo le dikhamphane go batla ba tsaya karolo ba ba ba tlhokang go dira dipatlisiso mo go bone,mme ere go ntse go tsweletse batsaya karolo ba kgona go ikgapela le go ikgobokanyetsa morokotso wa Madi kgotsa dipoelo dipe fela. Re nale Palo ee nonofileng ya batsaya karolo ba ba duelelwang seabe sa bone. Dipatlisiso tse di duelelwang tsa Lenaneo la Cha-Ching® di akaretsa go Seka-seka mafaratlhatlha a metswedi ya maranyane (O ka lebelela ditshwantsho di akaretsa ditshwantsho tsa motshikinyego, mantswe aa gatisitsweng, jalo jalo) ebe o kopanya le go fa batho sebaka sa go araba dipotso tsa dipatlisiso go fa maikutlo ka Maitemogelo a bone. Lenaneo la rona lea itirisa go Seka-seka gagwe le gape dipego ka Maitemogelo a Baji-bareki. Fa le wetse sentle, lenaneo la Surveyfiesta le kgona go Seka-seka dikatso tsa batsaya karolo mme le role pego ee netlameng go neela moji-Moreki. Bodiredi jwa rona bo ipaakanyeditse go thusa ka ditirelo tsotlhe tsa ditogamaano tsa ditshekatsheko tsa mmaraka.. 

Kopa dithupetso

Sedirisiwa se se dupang tsietso

Maitlamo a rona a itsetsepetse mo go hemeng tsietso le go tlhomamisa gore boamaaruri boa diragadiwa ke bodiredi le banaleseabe botlhe go rurifatsa gore ha gona tshenyo epe mo Lekalaneng. Segakolodi se tswa goo-lowe se totomaditswe ke moitsaanape yo neng a tumile ko Japan ebong Tosho-gu. Bodiredi jwa rona bo thusa ka ditogamaano tsa lenaneo la dipatlisiso tsa Shizaru. Tse ke dipatlisiso tse di kgethegileng tse maitlamo a tsone e leng go tlhomamisa tswelelopele ya melawana ee kgatlhanong le tsietso mo lephateng. Ditlamorago tsa thulaganyo e di lebeletse segolo bogolo ha go nang le diphatha tse di bakwang ke ditsamaiso tse di seng maleba, mme go thibiwa ga tsone go ka sologela molemo tswelelopele ya lephata le go batla ditlharabololo tse di maleba.

Kopa dithupetso

Go kgotsofala ga Baji-bareki le Maitemogelo a bone

Go ya ka thulaganyo ya Surveyfiesta, re tlhabolotse lenaneo le le fang dikitso ka botlalo le go Kala boleng jwa Maitemogelo a Baji-bareki mo tirisong ya dithoto le ditirelo (CSE) . Bodiredi jwa rona bo tlhaloganya sentle fa go nale pharologano gareng ga Maitemogelo le go kgotsofalela ditirelo ga Baji-bareki, ka go rialo re nale thulaganyo le dipotso tse di tla letlang gore re itse gore a mme Baji-bareki ba kgotsofalela ditirelo tse ba di fiwang, le go kala selekanyo sa go kgotsofalela ditlharabololo tse Baji-bareki ba nnileng le tsone. Bodiredi jwa rona bo thusa ka ditogamaano tsa go laola le dipego ka CSE.

Kopa dithupetso

Boikanyego jwa Bodiredi jwa tlhwatlhwa

Lenaneo la bodiredi la Employee Loyalty and insight Kit (ELI ) le itshetletse mo Maitemogelong le ditshekatshekong tse di inaakantseng le tomagano ya go ntsha maduo mo tirong le boikanyego jwa bodiredi.

Kopa dithupetso

Potsoloso tsa go tlogela Tiro ga Bodiredi

Ga go bonolo go nna le bokopano go botsolosa bodiredi fa ba tlogela Tiro. Ka go rialo re tsile ka tsamaiso ee tlhofofatsang tsamaiso ya go tlogela tiro ga Bodiredi le bahiri ka go lekana. Re thusa ka ditogamaano le ditsamaiso tsa dipatlisiso le dipego ka maikaelelo a go kgobokanya ditshedimosetso ka mabaka a go tlogela Tiro ga Bodiredi go thusa lephata go tokafatso mabaka a khiro ya one, le gore motlhamongwe bodiredi jo bo tlogetseng tiro bo ka gwetlhega botoka.

Kopa dithupetso

Ditsamaiso ya go laolo dikitso

Ka tiriso ya maranyane a rona a thuto a eLearning, maphata a kgona go dirisa dikitso le ditogamaano tse di leng teng go tlhatlhella bodiredi botoka. Ditsamaiso tsa rona di letla gore gore Bodiredi jwa Khiro le bodiredi jo bongwe bo kgone go thodumela sentle go ntsha maduo a Bodiredi le gore ba bereka jang. Lenaneo le le motlhofo go dirisa le go tlhaloganyesega gammogo le go dirisiwa ga maranyane a ditlhaeletsano kgotsa phone.

Kopa dithupetso