Go bereka Jang?

Tlhabolola metlhale ya go dira ditshekatsheko. Go dira Dipatlisiso ga go ise go nne motlhofo jaana.

Ikwadise/Itshupe o tsene/Bula Account

Kgato ya ntlha ke go itshupa ebe o tsena kgotsa o ikwadise go bula account. O kgona go bula account ka go ikwadisa mo pamphitshaneng /fomo ee mo maranyaneng kgotsa o dirisa maranyane a facebook kgotsa Google.


Thulaganyo ya go duela

Fa o sena go ikwadisa kgotsa go bula account, kgato ya bobedi ke go tlhopha thulaganyo ya go duela ee go siametseng. Re na le mefuta ele meraro ya dithulaganyo tsa go duela tse di tsamaelanang le ditirelo tse o di tlhokang. Fa ele gore keletso o ya gago ke go thodumela thulaganyo e le go e lekeletsa fela, goreela gore o tlhophe thulaganyo ya mahala ya tekeletso. Mananeo a tlhwatlhwa a thulaganyo ya Surveyfiesta® ke a 'silver' le 'platinum'. Lenaneo la thulaganyo e la Thuto le nale ditema di le mmalwa tse di ka fang baithuti ba ba kwa Unibesithi/Mmadikolo thotoetso ee maleba ya go tokafatsa dikitso tsa bone tsa go dira ditshekatsheko.

Dira patlisiso ee go tshwanetseng

Dirisa tema ee bonolo ya go itirela dipatlisiso tsa gago. Dipatlisiso tse di itiretsweng di botlhokwa , mme e bile re letlelela batho go itirela go ya ka go rata ga bone.

KGOTSA

Ilhophele themepeleite

Fa o eletsa go dirisa themepeleite ee diretsweng ruri kgotsa dipatlisiso, tsenela mo boteng jwa motlobo wa rona go tlhopa ee go berekelang. Fela jaaka mo Dipatlisiong tse di itiretsweng, dithempeleite tsa rona di kgona go ipaakanyetswa go ya ka keletso ya gago.

Anamisa pego ya dipatlisiso

O ka itlhophela go tsenya dikitso le megala tsa ba o dirang le bone le go dirisa tema ya go romela melaetsa ee leng teng kgotsa go anamisa kgokagano ya dipatlisiso tsa gago mo metsweding ee farologanyeng ya maranyane. Thulaganyo ya Surveyfiesta® e go fa sebaka sa go ka anamisa dipatlisiso tsa gago ka metlhale ee farologanyeng. Tiriso ya metswedi ya maranyane ea kgonagala ka Surveyfiesta®. Go anamisa dipatlisiso ka Surveyfiesta® go go thusa go baya leitlho tswelelopele ya tsone le go ba sebaka sa gore go nne le ditsiboso le go oketsa kgonagalo ya go tsaya karolo ga ba o eletsang go dira le bone.


Go baya leitlho dipatlisiso tsa gago

Go baya leitlho tswelelopele ya dipatlisiso tsa gago le go ntsha ditsiboso gammogo le go oketsa go tsaya karolo ga batho go kgontshiwa ke ditsamaiso tsa didirisiwa tse di leng teng. Didirisiwa tse di kgona go bonwa gongwe le gongwe ka nako nngwe le nngwe.


Ditshekatsheko tsa/sedupi sa dipatlisiso

Dirisa tema ee bonolo ya go itirela dipatlisiso tsa gago. Dipego di kgona go downloadiwa/fitlhelwa mo maranyaneng a inthanete. Go tswa mo go wena!

 

Ditsebeletso tsa tsehetso

Go ya ka lenano le o le thophileng la go duela, o kgona go buisana le badiri ba rona. Re ka se go tlogele o le mo legoeleleng, Tlhopha 'FAQ' go itse ka dipotso tse di agawang di botswa ke bontsi, ditshwnatsho tsa motshikinyego tse di leng teng le dipego tse di tlhomamisitsweng.

 

Ditlharabololo tse di tlhabologileng tsa go dira kgwebo

Baji-bareki ba dikgwebo ba ka tlhopa Ditlharabololo tse di tlhabologileng tsa go dira kgwebo .


Kgolaganyo ya thuso tsa Ditshekatsheko

Ikgolaganye le setlhopa sa rona sa ditshekatsheko fa o batla go dira projeke ee kgetlhegileng ebile e tlhokana le kelotlhoko ya baitsaanape. Setlhopha sa rona se ka thusa ka go lomaganya lenaneo le le tsepameng la ditshekatsheko le go le diragatsa. Ikgolaganye le rona go go thusa.